Trang chủ | Link Driver

 

Chúng tôi thường xuyên update driver ở mục này, quý khách copy/paste link down driver vào trình duyệt web hoặc  trình download

 

 

I.                  Creative

 

 

 

 

**********Audigy   LS (SB0310), Audigy Value (SB0570), Live! 24 bit (SB0410)

For SB0570 only  Driver Win8:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12659/0x7975FE8F/SB24_PCDRV_LB_WIN8_1_04_0090.exe

 

For SB0410 only Driver Win8

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12711/0x7975FE8F/SB24_PCDRV_LB_WIN8_1_04_0090.exe

 

Driver win7:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10964/0x80580E51/SB24_PCDRV_LB_1_04_0090.exe

 

Driver XP, Vista

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10125/0x1CD74550/SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe

 

***********Audigy  Series ( SB0090, SB0160, SB0230, SB0240, SB0350, SB0280, SB0320, SB0360, SB0380, SB0530, SB0610......)            

Driver XP, Vista, 7

_http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11314/0x15C75D33/SBAX_PCDRV_LB_2_18_0017.exe

 Full CD Driver WinXP, Vista, 7 

http://www.fshare.vn/file/A2E50F2C6W/   (password: nguyenkts.com)

 

 

Creative Live! Series (CT4670, CT4760, CT4620, CT1140, CT4780, CT4830, SB0220, SB0100, SB0060….)

Driver cho tất cả card Creative Live 4.1 hay 5.1 dùng chip EMU 10K1 (Đây là bản Live! Support Pack 2.0 do Daniel Kawakami phát hành , hỗ trợ Windows XP, Vista, Win7 32bit – 64bit)

Lưu ý: driver này chỉ dùng cho máy PC có ram <=2GB

            _http://www.mediafire.com/?rbhbq5bc98ct5ux

 

 

       DriverXP cho card SB0200 ( Dell OEM) dùng chip EMU 10K1X

           _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/7355/SBL5DL_DRVPACK_LB.exe

      or _http://downloads.dell.com/audio/R69382.EXE


Creative SoundBlaster Connect  2.1    ( SB0270 )

 

Win8:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12714/0xBAD6E7C3/USB_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0000.exe

 

Win7:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11994/0xB171268E/USB_PCDRV_LB_1_02_0000.exe

 

Win Vista:

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10119/0xFEA27128/USB_VTDRV_LB_1_01_0002.exe

 

WinXP:

    Driver:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/8637/0x310DCFCD/USBD_COMBDRV_LB_1_00_0030.exe

   App:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/8678/0x007EF529/BasicAudio_PCApp_1_00_03.exe

 

 

 

Creative soundblaster Live! 24bit External       (SB0490)

WinXP:

    Driver:

         _http://ccfiles.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/8637/0x310DCFCD/USBD_COMBDRV_LB_1_00_0030.exe

   App:

         _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/8678/0x007EF529/BasicAudio_PCApp_1_00_03.exe

 

Win Vista:

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10119/0xFEA27128/USB_VTDRV_LB_1_01_0002.exe

 

Win7:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11994/0xB171268E/USB_PCDRV_LB_1_02_0000.exe

 

Win8:

      _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12714/0xBAD6E7C3/USB_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0000.exe

 

           Creative USB AUDIGY2 NX 5.1 ( SB0300 )

Win7:

    Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11994/0xB171268E/USB_PCDRV_LB_1_02_0000.exe

Win Vista:

    Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10119/0xFEA27128/USB_VTDRV_LB_1_01_0002.exe

    Creative Entertainment Center 3.40.21:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/10342/0xB7A4E2A9/ECUP_PCVTAPP_LB_3_40_21.exe

 

WinXP:

    Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/8489/0x2F64EC1C/AUDX_WEBUP_LA_1_00_0010.exe

App:

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/8678/0x007EF529/BasicAudio_PCApp_1_00_03.exe

 

 

 

 

II.               Creative X-Fi, E-MU

                 X-Fi Xtreme Audio PCI                                       SB0790

Win8:

           Driver:

                _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12710/0x8218175E/XFXA_PCDRV_LB_WIN8_1_04_0090.exe

Win7:

           Driver:    

                _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10963/0xF7C73FBB/XFXA_PCDRV_LB_1_04_0090.exe

           Creative Console Launcher (Beta) 2.61.49:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

WinXP, Vista

           Driver:

               _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10525/0x2A6D2F1A/XFXA_PCDRV_LB_1_04_0079.exe

          Creative Console Launcher (Beta) 2.61.49:

               _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

       

 

                                  X-FI Xtreme Audio PCIe ( SB0820 / SB1040)

Win8:

         Driver:  

              _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12661/0xDCDC75D0/XFXA_PCDRV_LB_WIN8_1_05_0001.exe

 

Win7, WinXP, Vista

        Driver:

             _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10962/0xF0D7C0B2/XFXA_PCDRV_LB_1_04_0000.exe

       Creative Console Launcher (Beta) 2.61.49:

               _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

 

     X-Fi Series dùng chip 20K1 ( SB073A, SB0460, SB0467, SB046A, SB0466, SB0550, SB055A, SB0670, SB0770...)

Win 8:

          Driver:

                _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12708/0xE6A7ED53/SBXF_PCDRV_L11_2_18_0015A.exe

 

Win7:

          Driver:

                _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11478/0x6756EA28/SBXF_PCDRV_LB_2_18_0015.exe

         Creative Console Launcher (Beta) 2.61.49:

               _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

WinXP-Vista:

          Driver:

                _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11735/0x6A6D6743/SBXF_PCDRV_XPVT_LB_2_18_0015.exe

          Creative Console Launcher 2.61.09:

               _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/10941/0x21C16160/CSL_PCAPP_LB_2_61_09.exe

 

X-Fi Titanium & Titanium Fatal1ty PCIe 7.1 Series ( SB0880, SB0886 )

 

Win8:

         Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12715/0x0A0BCB13/XFTI_PCDRV_LB_2_17_0009.exe

         Console Launcher:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

         Dolby Digital Live!

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11247/0xD4B733CF/DTS_PCAPP_LB_1_03_08.exe

        DTS Connect

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11246/0x7C961A1D/DDL_PCAPP_LB_3_00_06.exe

Win XP, Vista, 7

  Driver

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11479/0x8267DB7B/XFTI_PCDRV_LB_2_17_0008.exe

 

  Creative Console Launcher 2.61.35

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11064/0x3F857F83/CSL_PCAPP_LB_2_61_35.exe

 

  Dolby Digital Live pack dùng cho windows XP, Vista, 7

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11246/0x7C961A1D/DDL_PCAPP_LB_3_00_06.exe

 

 

 DTS Connect pack dùng cho windows Vista,7 only

_http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11247/0xD4B733CF/DTS_PCAPP_LB_1_03_08.exe

 

X-Fi Surround 5.1 USB, mã SB1090

Win8:

Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12714/0xBAD6E7C3/USB_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0000.exe

 

Windows XP, Vista, 7

Driver :

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11140/0x3B76BCC3/XFXA_PCDRV_LB_1_01_0099.exe

 

Creative Console Launcher 2.61.43 

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11142/0xDBFF558C/CSL_PCAPP_LB_2_61_43.exe

 

Creative Karaoke Player 2.11.08 

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11141/0x6D8F8130/KROK_PCAPP_LB_2_11_08.exe


               X-Fi Surround 5.1 Pro USB ( SB1095)

 

Win8:

     Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12629/0xD89929E9/XFXATHX_PCDRV_WIN8_LB_1_02_0061.exe

         X-Fi Go! ( SB1100)

Win8:

     Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12714/0xBAD6E7C3/USB_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0000.exe

Win XP, Vista/win7:

     Driver

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10931/0x58F65250/SBXG_PCDRV_LB_1_01_0096.exe

 

        X-Fi Go! Pro ( SB1290)

Win XP,Vista, 7, 8:

     Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12630/0xFB892899/SBXG_PCDRV_LB_WIN8_1_02_0080.exe

    

X-Fi Xtreme Audio Notebook (SB0710)

 

Win XP,Vista, 7

   Driver:

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10962/0xF0D7C0B2/XFXA_PCDRV_LB_1_04_0000.exe

  Creative Console Launcher (Beta) 2.61.49:

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11584/0x3705CF9B/CSL_PCAPPBETA_LB_2_61_49.exe

 

X-Fi Notebook (SB0950)

Win 7:

    Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11994/0xB171268E/USB_PCDRV_LB_1_02_0000.exe

 

Win XP, Vista

    Driver:

         _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/10925/0x2F4D4864/SBXN_PCDRV_LB_1_01_0095.exe

    Creative Console Launcher 2.61.32:

         _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/10943/0x5829158E/CSL_PCAPP_LB_2_61_32.exe

       

 

 

X-Fi  Titanium HD PCIe, ( SB1270 )

 

Win8:

     Driver:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/12663/0xAAA6341C/XFRL_PCDRV_LB_WIN8_3_00_2004.exe

 

Win Vista/win7:

     Driver

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/AVP/11870/0xA668B483/SBRL_PCDRV_LB_3_00_1004.exe

     Console Launcher 2.61.53

       _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/AVP/11871/0xD2C6B22F/CSL_PCAPP_LB_2_61_53.exe

 

E-MU® PCI series ( 0404 PCI, 1616 PCI, 1616M PCI, 1212M, 1616, 1616M, 1820, 1820M )

 

WinXP:(cài đủ 2 cục dưới mới chơi được)

  Driver version2.1

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/EMU/10586/0x0E4C5BE8/EmuPMX_PCDrv_L6_2_10_00.exe

  PatchMix version2.1

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/EMU/10587/0x5D0FA138/EmuPMX_PCApp_L6_2_10_00.exe

Driver win7 (cài đủ 2 cục dưới mới chơi được)

    Driver

        _ http://connect.creativelabs.com/emu/files/emupmx_pcdrv_us_2_30_00_beta.zip

        or      _http://www.mediafire.com/?mby906xgenvnbnh

    PatchMix version2.1

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/EMU/10587/0x5D0FA138/EmuPMX_PCApp_L6_2_10_00.exe

 

 

           E-MU 0202 USB

Driver winXP, Vista, 7

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/EMU/11801/0xB2361D6E/EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA.exe

 

 

E-MU 0404, Tracker Pre USB

Driver win7:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Drivers/EMU/11801/0xB2361D6E/EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA.exe

 

WinXP, Vista:

        _http://ccftp.creative.com/manualdn/Applications/EMU/10443/0x90CDCF06/EMUU_PCAppDrvFw_L6_1_30_07.exe

 

 

 

III.           Các sound khác

 

BEHRINGER UCA200 / UCA202 / UCA222

Win XP, Vista, 7 32bit:

        _http://www.behringerdownload.de/_software/BEHRINGER_2902_WIN32_2.8.40.zip

Win 7 64bit:

        _http://www.behringerdownload.de/_software/BEHRINGER_2902_X64_2.8.40.zip

 

Card dùng chip ENVY24

Driver XP, Vista, 7:

        _http://www.viaarena.com/Driver/Envy24_Family_DriverV560C.zip

 

CardDeluxe

Driver XP, Vista, 7

        _http://digitalaudio.com/uploads/media/cdlx-5.10.3523.exe

 

 

HT Omega Halo XT , Claro,Claro II, Claro Plus , Striker.........

http://www.htomega.com/downloads.html

 

AUZENTECH Driver Download cho tất cả các dòng card ( Auzentech Forte 7.1, X-fi Bravura, X-fi Prelude, X-Meridian, X-Plosion 7.1 Cinema, Mystique 7.1 Gold, X-Raider...)

      _http://www.auzentech.com/site/download/updates.php

 

M-Audio Delta Audiophile 2496

M-Audio Delta Audiophile 192K

Driver Windows XP:

http://www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=785&dl=yes

Driver Windows Vista 32&64bit:

http://www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1061&dl=yes

Driver Windows7 32&64bit:

http://www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1225&dl=yes

 

M-Audio Delta I/O

M-Audio 1010 PCI

M-Audio Delta 1010LT

M-Audio Fast Track USB

M-Audio Fast Track MKII

M-Audio Mobile Pre

M-Audio MobilePre MKII

M-Audio Fast Track Pro

M-Audio Duo Professional USB Mic PreAmp

M-Audio Quatro

M-Audio Firewire Audiophile

Đàn M-Audio KeyStudio 49

http://m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver

 Ego-Sys Waveterminal 2496

http://www.esi-audio.com/products/wt2496/

 

 

Digidesign Mbox

XP: _http://akdownload.digidesign.com/support/70/Digidesign_Audio_Drivers_70.zip

 

 M-Audio/ DigiDesign USB & Firewire Series

_http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/download/en379411?popup=true

_http://m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver

Digidesign AudioMedia III

 

 

Echo (Darla, Gina)

http://www.echoaudio.com/Downloads/Windows_Drivers.php

 

 

Tascam US-122

Driver XP, Vista, Mac OS X

http://tascam.com/product/us-122/downloads/

 

Tascam US-122L – Tascam US-144

Driver XP, Vista, win7, Mac OS X

http://tascam.com/product/us-122l/downloads/

 

Tascam US-144 MKII

Driver XP, Vista, win7, Mac OS X

http://tascam.com/product/us-144mkii/downloads/

 

Tascam US-800

Driver XP, Vista, win7, Mac OS X

http://tascam.com/product/us-800/downloads/

 

Tascam FW1804

Driver XP, Vista, 7, MAC OSX

 http://tascam.com/product/fw-1804/downloads/

 

Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe

http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_HDAV13_Deluxe/#download

Win7:

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_HDAV1.3/PCI_HDAV_7_12_8_1794_W7.rar

XP:

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_HDAV1.3/PCI_HDAV_5_12_8_1794_XP.rar

 

 

Asus Xense

http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_Xense/#download

Win7:

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_Xense/PCI_Xense_7_12_8_1794_W7.rar

XP:

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_Xense/PCI_Xense_5_12_8_1794_XP.rar

 

ROLAND & CAKEWALK

http://www.roland.com/support/byproduct/plist.cfm?k=i&q=downloads

 

Asus Xonar D2

http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_D2PM/#download

 

Lexicon Alpha

Driver all Win:

http://www.lexiconpro.com/product_downloads/7/software_and_drivers/AlphaDriverInstaller.exe

 

 

Lexicon Lambda

Driver all Win:

http://www.lexiconpro.com/product_downloads/8/software_and_drivers/LambdaDriverInstaller.exe

 

 

Lexicon Omega

Driver all Win:

http://www.lexiconpro.com/product_downloads/6/software_and_drivers/OmegaDriverInstaller.exe

 

 

Numark DJiO

All Win 32 bit

http://www.numark.com/stuff/contentmgr/files/25/b8a4614df6829973ef33355c1ec4d5b3/file/numark_usb2_win32_2.9.13.zip

All Win 64 bit

http://www.numark.com/stuff/contentmgr/files/25/ad39e9dfcd050e243f313bd6a22f2a10/file/numark_djio_x64_2.9.13.zip

 

 

TC Electronic Desktop Konnekt 6, Konnekt 8, Konnekt 24D, Konnekt Live, Digital Konnekt x32, Studio Konnekt 48, Impact Twin

Win 32 bit

http://www.tcelectronic.com/media/tc_audio_interface_software_250_6906_353_installer.zip

Win 64 bit

http://www.tcelectronic.com/media/tc_audio_interface_software_250_x64_6906_353_installer.zip

 Mac OS X 10.7 Lion

http://www.tcelectronic.com/media/TC_Audio_Interface_Software_251_6973-568_356.dmg

 

 

 

Yamaha Audiogram 3

http://usa.yamaha.com/products/music-production/interfaces/audiogram/audiogram3/?mode=model

 

 

Yamaha Audiogram 6

http://usa.yamaha.com/products/music-production/interfaces/audiogram/audiogram6/?mode=model

 

 

Yamaha GO 46

 _http://download.yamaha.com/search/product/?site=ca.yamaha.com&language=en&category_id1=16244&category_id2=16268&category_id3=&product_id=105928

 

Presonus Firebox

Driver all Win:

http://www.presonus.com/media/downloads/PreSonus_FireBox_Installation.exe

 

Mac OS 10.7 Lion

http://www.presonus.com/media/downloads/FireBox%20Software.dmg

 

 

Native Instrument Audio 2 DJ

Driver all Win:

http://updatemanager-l3.native-instruments.com/um/audio_2_dj/Audio_2_DJ_300_PC_p.zip?token=98c2c4711db58c0e3bed5328ae9b2419&tstamp=4ef57852

 

Mac OS 10.7 Lion

http://download.native-instruments.com/um/audiohardware/Audio_2_DJ_242_Mac_p.dmg?token=2c89073d32fdd6820a7155cfc183fd0f&tstamp=4ef57852

 

 

 

Native Instrument Guitar Rig

Driver all Win:

http://updatemanager-l3.native-instruments.com/um/guitar_rig_mobile/Guitar_Rig_Mobile_IO_300_PC_p.zip?token=8034b6e320f048ae4f924f5d17e573b2&tstamp=4ef578d0

 

Mac OS 10.7 Lion

http://download.native-instruments.com/um/audiohardware/Guitar_Rig_Mobile_IO_242_Mac_p.dmg?token=7f89e4ca10ddfd843c9715016acb361a&tstamp=4ef578d0

 

 

 

Kore Native Instrument

Driver all Win:

http://updatemanager-l3.native-instruments.com/um/kore/Kore_Controller_300_PC_p.zip?token=eff7fa23bc54c2ea7cbb604466ab5e3e&tstamp=4ef579e4

 

Mac OS 10.7 Lion:

http://download.native-instruments.com/um/audiohardware/Kore_Controller_242_Mac_p.dmg?token=c910a2e9074d862b952df1174a7a7131&tstamp=4ef579e3

 

 

 

Audio Kontrol 1

Driver all Win:

http://updatemanager-l3.native-instruments.com/um/ak1/Audio_Kontrol_1_300_PC_p.zip?token=c862415cb90599fc2a5d9e6ac7d9d99e&tstamp=4ef578dc

 

Mac OS 10.7 Lion:

http://download.native-instruments.com/um/audiohardware/Audio_Kontrol_1_242_Mac_p.dmg?token=be483084e2ad76de644870f881cd6f28&tstamp=4ef578dc

 

 

Traktor Kontrol X1

Driver all Win:

http://updatemanager-l3.native-instruments.com/um/audiohardware/Traktor_Kontrol_X1_301_PC_p.zip?token=5b062f705ccbd9eaf84cdde76271e93a&tstamp=4ef578ea

 

Mac OS 10.7 Lion:

http://download.native-instruments.com/um/traktorpro2/Traktor_Kontrol_X1_2421_Mac_p.dmg?token=1fab0c42bd3d9fbf088ac154908306f6&tstamp=4ef578ea

 

 

SQ210A+

http://www.viaarena.com/Driver/Envy24_Family_DriverV540F.zip

ftp://221.130.30.252/sound/VIA_Envy24MT_drv5.60C.exe

ftp://221.130.30.252/sound/via_Envy24_DriverV550A.zip

 

 

Audiotrak Maya 5.1 (XP, chung cho dòng sound chip CMI8738) http://85.25.144.200/archive/download/maya51me2000xp.zip

 

 

Audiotrak Prodigy 192 (XP)

http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_192/Prodigy_192-v5_40.zip

 

Lịch sử lướt web

ĐTDĐ: 0932. 131. 427 - 0933. 031. 427 Nguyễn Hữu Phước, MST: 8346560088